Budowanie i wdrażanie strategii

„Strategia – koncepcja realizacji wizji, definiująca długofalowe cele i zamierzenia organizacji, a także sposoby alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów”

Zarówno szybki rozwój wielu organizacji, ekspansja na nowe rynki, jak i same zmiany w otoczeniu biznesowym powodują potrzebę ciągłego doskonalenia założeń biznesowych i sposobów ich realizacji.  Ma to swoje przełożenie na konieczność wdrażania nowych, lub udoskonalania i modyfikowania istniejących strategii biznesowych, które poprzez lepsze dopasowanie do zmieniających się warunków otoczenia, umożliwiają poprawę efektywności, budowanie trwałych przewag i silnej pozycji wobec konkurentów, zapewniając zrównoważony rozwój całej organizacji tworząc jednocześnie wartość dla właścicieli.

Strategie biznesowe a funkcjonalne

Nie jest sztuką mieć (!) strategię (zwłaszcza „jakąś tam”…) – Sztuką jest umieć ją konsekwentnie wdrożyć

Samo posiadanie nawet najlepszej strategii nie gwarantuje sukcesu, gdyż jak pokazuje praktyka głównym problemem większości organizacji jest wdrożenie i przełożenie wypracowanej strategii na konkretne działania. Trudności we wdrożeniu wynikają głównie z braku doświadczeni oraz niewystarczających zasobów wewnętrznych po stronie przedsiębiorstw, lecz również może być pochodną braku w dokumencie, który jest niezrozumiały, a zawarte w nim cele nie są jasno określone.

Executive Networks Polska czerpiąc z doświadczeń w projektach doradztwa strategicznego w Polsce, jak i realizowanych w ramach międzynarodowej grupy oferuje kompleksowe i efektywne wsparcie zarówno w opracowywaniu oraz modyfikowaniu, jak i implementacji nowych strategii biznesowych. Taka kompleksowa usługa gwarantuje odpowiednie dopasowanie strategii do potrzeb danej organizacji oraz jej efektywną komunikację i przełożenie na konkretne działania w poszczególnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Sam proces projektowania strategii organizacji jest wieloetapowy i musi być oparty o dokładną wiedzę na temat potrzeb i stanu obecnego przedsiębiorstwa. Mając to na uwadze doradca powinien przykładać szczególną wagę do współpracy  z zarządem spółki w celu zbudowania bazy wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia prac projektowych.  Ważnym etapem prac nad strategią jest również przeprowadzenie analizy rynku, na którym działa przedsiębiorstwo oraz analizy SWOT identyfikując jego silne i słabe strony, szanse oraz potencjalne zagrożenia.

Tak przeprowadzone analizy umożliwiają skonstruowanie bilansu strategicznego oraz przygotowanie strategii biznesowej i wspierających ją strategii funkcjonalnych zawierających konkretne cele, inicjatywy oraz mierniki pozwalające monitorować stan ich realizacji.

Poprawnie skonstruowana i odpowiednio wdrożona strategia pozwala osiągać przewagi konkurencyjne i koncentrować się na najbardziej dochodowej działalności, gwarantując tym samym powiększanie wartości firmy oraz łatwe kontrolowanie i możliwość szybkiej oceny realizacji założonych celów.

Proces budowania strategii organizacji