Efektywność inwestycji w IT

Rola technologii informacyjnych we współczesnych organizacjach jest bardzo istotna, IT przenika już niemal prawie każdy aspekt ich działalności. Przedsiębiorstwa chcąc nadążyć za ciągłymi zmianami w otoczeniu oraz zdobyć przewagę nad konkurencją, decydują się na ponoszenie co raz to większych nakładów inwestycyjnych na nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne. Jednocześnie inwestycje te nie przynoszą w wielu przypadkach oczekiwanych rezultatów (czyt. korzyści biznesowych) – potwierdzają to liczne badania przeprowadzane w przedsiębiorstwach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieefektywne zarządzanie obszarem IT w przedsiębiorstwach. Wynika to z faktu że:

 • brakuje korelacji roli i funkcji IT ze strategią przedsiębiorstwa, w wyniku czego zarówno pokładane w IT oczekiwania nie są spełnione, jak również inwestycje i wydatki na technologie informacyjne nie są dopasowane do potrzeb biznesu,
 • koszty IT nie podlegają należytej kontroli i są zbyt wysokie, co skutkuje niskim zwrotem z inwestycji w IT,
 • oderwane są od siebie planowanie biznesowe i planowanie IT,
 • planowanie IT koncentruje się głównie na technologiach, zamiast na bezpośrednim wspieraniu realizacji celów strategicznych firmy,
 • brakuje wspólnego języka między menedżerami biznesowymi i IT.

W obecnych czasach przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na nieskuteczne zarządzanie tak ważnym obszarem jakim jest IT. Wystarczy spojrzeć na rolę jaką pełni IT w organizacjach oraz  wartość jaką dodaje do biznesu. IT sprawuje tę funkcję w wymiarach: usługowym i innowacyjnym. Funkcja usługowa umożliwia organizacji efektywniej realizować założenia strategii, np. poprzez przyspieszenie i usprawnienie przebiegu procesów, automatyzację czy redukcję kosztów. Funkcja innowacyjna stwarza organizacji nowe perspektywy rozwoju, które bez wykorzystania technologii informacyjnych nie byłyby możliwe. Mogą to być np. poprawianie satysfakcji klientów, wchodzenie na nowe rynki, wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, stworzenie nowego modelu konkurowania. Obie powyższe funkcje w fundamentalny sposób oddziaływają na poziom stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w organizację oraz na perspektywy wzrostu przedsiębiorstwa.

Executive Networks Polska dostrzegając trudności przedsiębiorstw w inwestowaniu i zarządzaniu IT, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów poprzez wsparcie ich w zastosowaniu usystematyzowanego podejścia do efektywnego zastosowania technologii informacyjnych w organizacji. Czerpiąc z naszych doświadczeń w projektach doradztwa IT realizowanych zarówno dla małych i dużych przedsiębiorstw z licznych branż, oferujemy efektywne wsparcie w:

 • optymalizacji kosztów funkcjonowania oraz inwestycji w IT,
 • wyborze i implementacji systemów IT,
 • procesach negocjacji cenowych z dostawcami usług IT,
 • budowaniu strategii IT oraz procesu transformacji,
 • budowaniu modelu działania IT,
 • organizacji służb IT,
 • opracowaniu metod pomiaru efektów IT.

Nasze usługi gwarantują zastosowanie rozwiązań IT, które będą efektywnie wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem IT.

Na poniższym rysunku przedstawiono metodykę postępowania Executive Networks Polska w procesie negocjacyjnym z dostawcami usług IT, w ramach projektu realizowanego dla jednego z naszych Klientów. Efektem naszego podejścia w negocjacjach było właściwe dopasowanie nowych rozwiązań IT do potrzeb organizacji, przy jednoczesnej optymalizacji nakładów finansowych z tym związanych.