Budowanie zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników od zawsze było ważnym elementem działania przedsiębiorstw, niemniej jednak sposób podejścia do tego zagadnienia uległ znaczącej ewolucji w ostatnim czasie, a ścisły nadzór nad pracownikami i wykonywanymi przez nich zadaniami wyparty został przez inicjatywy mające na celu stworzenie motywującego i przyjaznego miejsca pracy. Wobec silnej konkurencji na rynkach i konieczności wprowadzania ciągłych zmian w organizacjach, zaangażowanie i własna inicjatywa pracowników stały się niezbędnym elementem budowania przewag konkurencyjnych. Dowodem tego jest fakt, iż ponad połowa największych i najbardziej znaczących korporacji międzynarodowych wdraża projekty i działania z zakresu budowania zaangażowania pracowników, które mają w przyszłości przyczynić się do stworzenia kompetentnych zespołów mogących efektywnie realizować projekty i cele strategiczne. Tylko takie podejście gwarantuje pełne wykorzystanie posiadanej przez poszczególnych pracowników wiedzy eksperckiej, kwalifikacji oraz zdobytego doświadczenia i kwalifikacji.

Często uważa się, że najważniejszym i zazwyczaj wystarczającym sposobem motywowania pracowników jest premia pieniężna i podwyżka, lecz zgodnie z teoria krańcowej użyteczności,  istnieje granica po przekroczeniu której kolejna podwyżka nie stanowi źródła motywacji, a pracownik zaczyna przykładać coraz większą wagę do innych, pozapłacowych aspektów swojej pracy. Wśród takich aspektów wyróżnić można na przykład:

  • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
  • zaangażowanie w procesy podejmowania decyzji dotyczących określonego zespołu/działu,
  • przekonanie, że kadra menedżerska wyższego szczebla docenia pracę pracowników, ciekawe i ambitne zadania/cele powierzane przez bezpośredniego menedżera,
  • innowacyjność firmy w zakresie tworzenia nowych produktów/usług.

Co więcej budowanie motywacji pracowników to nie tylko stworzenie sprawnego systemu motywacji oraz relacji pomiędzy przełożonymi i pracownikami i wymaga przeprowadzenia ogólnych działań na poziomie całej organizacji takich jak na przykład zmiana kultury organizacyjnej, wizerunku, misji i wartości przedsiębiorstwa. Kompleksowość działań z tego zakresu wymaga zaangażowania znacznie większego grona osób niż tylko działy zarządzania zasobami ludzkimi, które mają za zadanie koordynować i zarządzać projektami i wymaga wsparcia i zaangażowania kierowników, menadżerów wyższego szczebla oraz oczywiście samych pracowników.

Kompleksowość projektów z zakresu podnoszenia zaangażowania pracowników oraz ilość zaangażowanych w nich grup powodują, że powodują one wiele trudności. Zgodnie z ogólnoświatowym badaniem przeprowadzonym w 2005 r. przez firmę Melcrum, przedsiębiorstwa które zakończyły tego typu projekty wśród głównych wyzwań i trudności w ich wdrażaniu wymieniają:

  • zmianę i przystosowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa do wspierania projektów budowania zaangażowania,
  • budowanie zaangażowania i poczucia współautorstwa wśród menadżerów wysokiego szczebla oraz kierowników,
  • klarowne przekazanie zagadnień dotyczących zaangażowania.

Kultura organizacji jest niewątpliwie jednym z kluczowych czynników wpływających na poziom motywacji pracowników i dlatego też powinna ona zostać opracowana w taki sposób, aby umożliwiać ciągłe zwiększanie tego zaangażowania. Niestety często zdarza się, iż to właśnie nieodpowiednia kultura organizacyjna jest czynnikiem demotywującym, co budzi konieczność jej zmiany i zdefiniowania na nowo wartości oraz misji i wizji przedsiębiorstwa. Równie ważne w motywowaniu pracowników jest zaangażowanie i poparcie ze strony menadżerów, zarówno najwyższego, średniego oraz niskiego rzędu. Brak zaangażowania i poparcia ze strony zarządu uniemożliwia nadanie projektowi wystarczającej rangi i co za tym idzie pozyskanie niezbędnych zasobów do jego realizacji. Do głównych zadań zarządu podczas realizacji tego typu projektów jest stworzenie wizji oraz wpierania i promowanie projektu wśród pracowników, jak również przydział zadań dla menadżerów i kierowników niższego szczebla, którzy najlepiej znają potrzeby swoich pracowników i poprzez bezpośredni kontakt mają na nich znaczący wpływ. Zaangażowanie kierowników i ich przekonanie w celowość prowadzonego projektu jest samo w sobie silnym czynnikiem motywującym pracowników. Ostatnim z problemów wymienianych przez przedsiębiorstwa realizujące projekty z zakresu podnoszenia zaangażowania pracowników jest samo prawidłowe zdefiniowanie tego zaangażowania. Projekty te nie są bowiem wyłącznie skierowane na podniesienie zaangażowania wszystkich pracowników we wszystko, lecz mają na celu zwiększenie zaangażowania odpowiednich pracowników w odpowiednie, najbardziej efektywne zadania.

Szereg problemów oraz liczne narzędzia służące podnoszeniu zaangażowania pracowników czynią projekty z tego zakresu niezwykle skomplikowanymi i kompleksowymi, dlatego też realizujące je firmy coraz częściej korzystają z usług profesjonalnych doradców posiadających długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zaangażowanie doradcy, jakim jest Executive Networks Polska, gwarantuje sprawne i efektywne wdrożenie systemu motywacyjnego oraz dzięki zastosowaniu również szeregu innych działań pozwoli na skokowy przyrost zaangażowania pracowników.