Wybór i wsparcie implementacji systemów IT

Kluczem do rozwoju firmy jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań IT, które umożliwiają efektywne wdrażanie strategii zdefiniowanej w ramach Twojej organizacji. Im większy jest koszt planowanej inwestycji tym staranniej bardziej obiektywnie należy przeanalizować możliwe rozwiązania oraz tym szersze powinno być spektrum rozpatrywanych możliwości.

Świadczymy usługi wsparcia Klienta zarówno w wyborze właściwego rozwiązania IT jak i we wszystkich fazach wdrożenia, w szczególności dużych systemów informatycznych klasy klasy ERP m.in. SAP, Oracle. Doświadczeni doradcy pomogą Państwu sformułować wymagania wobec systemu IT, zorganizować jego wybór (w tym w warunkach Prawa Zamówień Publicznych) i skutecznie negocjować umowę wdrożeniową i licencyjną. Na życzenie Klientów wykonujemy nadzór nad wdrożeniem w celu zapewnienia jego wysokiej jakości, terminowości uruchomienia i zgodności z budżetem. Dbamy o to, aby nowe systemy informatyczne przynosiły konkretne korzyści od strony biznesowej.

  • Specyfikacja potrzeb tworzona pod kątem wstępnej metody realizacji w systemie docelowym (w zakresie technicznym i licencyjnym)
  • Proces wyboru realizowany w oparciu o wiedzę dot. specyfiki i zasobów firm implementacyjnych
  • Analiza przedwdrożeniowa wykonywana przez wykonawcę jest uzupełnieniem i weryfikacją wykonawczą wypracowanych rozwiązań nie zaś procesem ich budowy (przez to umożliwia wykonawcy „narzucenie” rozwiązań implementacyjnych)
  • Wdrożenie SAP realizowane z bieżącym przeglądem merytorycznym osiąganych rezultatów zmniejszając powstające ryzyka (dzięki temu przygotowanie do startu i testy nie będą stanowić pierwszego kontaktu z faktycznym rezultatem prac wykonawcy)
  • Doradca wspiera komunikację w zakresie celów wspólnych przekładając zagadnienia implementacyjne na język biznesowy. Zabezpiecza to cele globalne (całego wdrożenia) o charakterze biznesowym.
  • Przygotowanie do startu realizowane na bazie testów opracowanych przez Doradcę, których wykonanie jest w większości potwierdzeniem sprawności ustalonego zakresu wdrożenia nie zaś redefinicją zakresu (zapobieganie „ratowaniu” harmonogramu przez Wykonawcę poprzez mniejszą skrupulatność w realizacji zmian i poprawek).
  • Go-live realizowany w oparciu o priorytety zamawiającego (dzięki istnieniu w poprzednich fazach pełnego przeglądu merytorycznego efektów wdrożenia i wpływowi na nie). Dzięki temu eliminowany jest ewentualny nacisk wykonawcy na uruchomienie systemu często z pominięciem faktycznych zagrożeń nie zauważonych przez zamawiającego
  • Zakres utrzymania systemu dopasowany do faktycznych zidentyfikowanych potrzeb powdrożeniowych w oparciu o zdolności wykonawcy bądź innego podmiotu oraz wykorzystujący wykształcone wewnętrznie w ramach organizacji kompetencje  (Klient nie jest „skazany” na utrzymanie przez Wykonawcę wdrożenia – w uproszczeniu marża wdrożeniowa to ~30%, marża w ramach maintenance ~60% stąd usługi utrzymania są przeważnie efektem up-sale dostawcy).