Zrównoważony wzrost

Rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca działalności przedsiębiorstw oraz nowe wyzwania biznesowe powodują zmianę podejścia do zarządzania i wzrostu wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego wszystkich interesariuszy, a nie tylko właścicieli. Coraz większy nacisk na działania przyjazne środowisku i wspierające lokalne społeczności wymusza na przedsiębiorcach konieczność wdrażania idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Aby efektywnie wdrażać tą ideę w swoich strukturach, każda organizacja początkowo musi odpowiedzieć na pytanie dlaczego to właśnie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powinna stanowić integralną część strategii biznesowej oraz dlaczego nie powinna ona zostać ignorowana przez zarządzających.

Zdaniem ekspertów Executive Networks Polska działania odpowiedzialne społecznie powinny przynosić długofalowe korzyści, pomagając zmieniać wizerunek, poprawiać reputację oraz budować silniejszą pozycje konkurencyjną, a w konsekwencji zwiększając wartość przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze, że CSR powinien stanowić integralną część strategii przedsiębiorstwa chęć implementacji tej idei do organizacji musi wynikać z wizji i wartości, a jej wdrożenie wymaga opracowania kompleksowej strategii pozwalającej przełożyć wizję i wartości na inicjatywy w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa,

Główne czynniki zrównoważonego wzrostu

Jako doradca Executive Networks Polska oferuje szereg usług wspomagających efektywne wdrażanie koncepcji Społecznie odpowiedzialnego Biznesu, wśród których wymienić należy:

 • Identyfikacja i analiza stanu obecnego oraz działań w zakresie CSR, analizy i raporty benchmarkingowe.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii Zrównoważonego Wzrostu i CSR.
 • Raportowanie i ocena efektów wdrożenia strategii Zrównoważonego Wzrostu i CSR.
 • Szkolenia dla zarządu i pracowników.

W swojej pracy konsultanci Executive Networks Polska bazują nie tylko na swoim bogatym doświadczeniu w projektach strategicznych, lecz również wykorzystują innowacyjne, autorskie metodologie i narzędzia oraz przykładają szczególną wagę do efektywnej wymiany informacji, ścisłej współpracy i czynnego zaangażowania przedstawicieli klienta. Takie podejście gwarantuje sprawną komunikację idei Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich jednostkach organizacji, jak również wspiera efektywne wdrażanie strategii CSR, co pozwala zmaksymalizować płynące z niej długofalowe korzyści takie jak:

 • obniżenie kosztów,
 • wzrost przychodów,
 • ograniczenie ryzyka biznesowego,
 • budowa reputacji,
 • lepszy dostęp do kapitału,
 • lepsze zarządzanie ryzykiem,
 • większe zaangażowanie pracowników,
 • nowe szanse wynikające z poprawy relacji z otoczeniem społecznym.

Wszystkie powyższe korzyści w długim terminie przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, co jest głównym wymogiem dostarczycieli kapitału.

Powyżej zobrazowano wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na poprawę czynników biznesowych na podstawie raportu „Developing Value: the business case for sustainability in emerging markets” (kolorem szarym zaznaczono występowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, kolor ciemnoszary świadczy o silnej zależności).