Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach przeważnie nakierowane jest na usystematyzowaniu spontanicznego procesu powstawania nowych pomysłów i usprawnień. Rozumiejąc innowacje jako główny czynnik zrostu i źródło przewagi konkurencyjnej pracujemy z naszymi Klientami w obrębie całego Łańcucha Wartości Innowacji, co oznacza:

 1. Tworzenie warunków dla zaistnienia i uchwycenia pomysłów innowacyjnych – tzw. „czołem innowacji” (FEI  – ang. Front End of Innovation).  Czoło innowacji stanowią  wszystkie zachowania i wysiłki w efekcie których powstaje pomysł mający swoje zastosowanie rynkowe w postaci nowego produktu lub zmiany istniejącego procesu. Spektrum takich zachowań rozciąga się od pomysłu pojawiającego się znienacka  po idee wypracowane w ramach istniejących przedsiębiorstw na bazie systematycznych analiz potrzeb grup odbiorców.  Ze swojej natury czynności te nie dają się klarownie ‘zamknąć’ w ramach zdefiniowanego procesu i stąd uznawane są za chaotyczne, nieustrukturyzowane i nieformalne. W ramach doradztwa wspieramy naszych Klientów w tworzeniu optymalnych warunków i zachęt dla zaistnienia innowacji, zarówno w obszarze ulepszeń procesów jak i pomysłów produktowych, poprzez:
  • Identyfikację kluczowych zasobów, mających lub mogących mieć wpływ w zakresie innowacji,
  • Aktywację zasobów w postaci odpowiednich form interakcji, dobieranych zgodnie z potrzebami,
  • Dopasowanie narzędzi pracy do opracowania i wymieniania poglądów dotyczących nowych pomysłów i idei (odwrócony brainstorm, stosowanie map myśli, warsztaty dziedzinowe etc.)
 2. Identyfikacja szans w oparciu o potencjał w zakresie wartości dodanej. Posiadając warunki dla stymulacji nowych pomysłów i idei bardzo ważnym elementem jest umiejętność identyfikacji szans wynikających z pojawiających się pomysłów. Analiza taka, realizowana przez Executive Networks Polska, bazuje na autorskiej metodyce wykorzystującej pojęcie potencjału wartości dodanej – korzyści, wynikających z zastosowania zmiany. Wartość dodana każdorazowo osadzona jest w kontekście rynku, zaś  w przypadku produktów i usług rynkowych – opiera się na podstawach teorii instynktywistycznych, pozwalających na zamapowanie potrzeb odbiorców.
 3. Konceptualizacja i realizacja pomysłów (wdrożenie zmian) – ostatnim elementem Łańcucha Wartości Innowacji jest tworzenie konceptu bądź  business case. W przypadku nowych produktów  koncept taki zawiera informacje o:
 • estymacji potencjału rynkowego,
 • szacowanych potrzeb klientów,
 • zakresu inwestycji,
 • zdolności konkurencji,
 • wybranego, efektywnego modelu wprowadzenia produktu na rynek na bazie analizy konkurencji,

Koncept rozwiązania stanowi podstawę uruchomienia procesu jego produkcji i stąd jego szczegółowość uzależniona jest od typu procesu produkcyjnego. Kolejnym krokiem po konceptualizacji jest rozpoczęcie procesu realizacji idei, która w tym przypadku realizowana jest już formalnie jako projekt.

Wspierając firmy w zakresie innowacji  rozumiemy, że większość przełomowych odkryć, które zostały spopularyzowane w postaci produktów wykorzystywanych na co dzień powstała dzięki innowatorom spoza dużych firm. Dlatego też wsparcie doradcze, jakie dostarczamy, bazuje na naszych doświadczeniach w pracy z podmiotami w początkowych stadiach rozwoju (tzw. start-ups) których kultura, wartości i cele mogą stanowić wielokrotnie inspirację dla działów rozwoju dużych podmiotów.

Za współpracą z Executive Networks Polska w ramach procesów innowacyjnych przemawia:

 • bezpośrednie doświadczenia partnerów zarządzających w tworzeniu firm i produktów innowacyjnych,
 • połączenie w ramach jednej działalności usług doradczych w zakresie innowacji ze wsparciem inwestycyjnym w ramach projektów innowacyjnych,
 • komplementarność zrozumienia zagadnień – od opracowanej metodyki szacowania potencjału pomysłu w oparciu o wartość dodaną, przez realizację (projektową) po modele wejścia na rynek nowych produktów innowacyjnych.