Zarządzanie finansami i efektywnością

Ciągle zmieniające się otoczenie, w którym presja na redukcję kosztów jest znacząca, a w szczególności ostatnie spowolnienie gospodarcze i trudności w pozyskiwaniu finansowania sprawiają, że menadżerowie przywiązują coraz większą wagę do funkcji finansów i kontrolingu. Sprawia to, że funkcja ta z tradycyjnie postrzeganej jako wspierająca, staje się integralną częścią strategii przedsiębiorstwa, której zadaniem jest kreowanie wartości dodanej dla organizacji przez wspomaganie i konstruowanie procesów oraz narzędzi wspierających podejmowanie strategicznych decyzji. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów Executive Networks Polska, jako doradca z dużym doświadczeniem, oferuje wsparcie w podnoszeniu efektywności funkcji finansów w trzech głównych obszarach.

1. Optymalizacja kosztowa

Wiedząc, że odpowiednia struktura i ograniczanie kosztów stanowią w wielu przypadkach o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa konsultanci analizują dokładnie strukturę kosztów identyfikując ich centra i ewentualne obszary do optymalizacji. Analiza taka jest procesem kilkuetapowym i zaczyna się od ustalenia wartości wzorcowej oraz pomiaru wartości realnej kosztów, a następnie oszacowania ich odchyleń oraz ustalenia przyczyn ich występowania. Taka wiedza umożliwia szybką identyfikację obszarów krytycznych, a następnie opracowanie rekomendacji działań optymalizacyjnych i oszacowanie wynikających z nich korzyści.

Podejście ENP w zakresie optymalizacji kosztów

2. Zarządzanie płynnością

Dotychczas zarządzanie płynnością stanowiło głównie funkcję wspierającą, lecz wobec kryzysu na rynku kredytowym oraz rosnącego ryzyka niewypłacalności, zarządzający muszą odpowiednio zarządzać posiadanymi środkami pieniężnymi oraz zachowując płynność finansową przedsiębiorstwa. Jako doradca Executive Networks Polska wspomaga organizacje w zarządzaniu płynnością oferując usługi w pięciu obszarach:

  • Zarządzanie kontami: wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu narzędzi do zarządzania kontami w różnych bankach, konsolidacja kont bankowych, stworzenie zestawienia ofert, wsparcie przy wyborze i implementacji planu Cash Pooling’u.
  • Zarządzanie przepływami międzynarodowymi: analiza i identyfikacja przepływów pieniężnych w różnych walutach obcych, opracowanie modelu zarządzania przepływami i dopasowania płatności i przychodów w danych walutach, analiza regulacji podatkowych i prawnych dotyczących międzynarodowych przepływów pieniężnych, współpraca przy opracowaniu, wyborze i wdrożeniu systemu cen transferowych.
  • Zarządzanie infrastrukturą: wsparcie przy wyborze, opracowaniu i wdrożeniu systemu oraz procedur zarządzania płynnością finansową, pomoc w opracowaniu struktury organizacyjnej departamentu finansów.
  • Ustalanie kont: wsparcie w opracowaniu sprawnego modelu umożliwiającego bieżącą kontrolę zapisów księgowych ze stanem faktycznym środków pieniężnych, zapasów, posiadanych aktywów i zobowiązań.
  • Zarządzanie kapitałem pracującym: oszacowanie zapotrzebowania na kapitał pracujący, wsparcie w ustaleniu optymalnego i odpowiednim zarządzaniu stanem zapasów oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych, analiza i pomoc w ustaleniu optymalnego cyklu rotacji należności i zobowiązań, wsparcie w ustaleniu polityki dotyczącej wystawiania faktur.

3. Kontroling i budżetowanie

Skuteczny przepływ informacji zarządczej dotyczącej stopnia realizacji założonych celów oraz rentowności poszczególnych linii biznesowych, jak również trudności w kontrolowaniu osiągania wyników są częstymi wyzwaniami przed jakimi stają zarządzający szybko rozwijającymi się organizacjami. Mając na uwadze powyższe, coraz więcej przedsiębiorstw przygotowuje i wdraża systemy kontrolingu, budżetowania i raportowania, które przy odpowiednim stopniu dopasowania do potrzeb pozwalają usprawnić przepływ informacji i pozwalają uniknąć sytuacji w której brak zdolności do pokrycia kosztów przychodami i generowania zysku na zainwestowanym kapitale prowadzą do niszczenia wartości przez przedsiębiorstwa. Skorzystanie z pomocy doradcy, jakim jest Executive Networks Polska, w procesie wdrażania modeli kontrolingu podnosi efektywność jej wszystkich elementów, głównie dzięki wsparciu w następujących dziedzinach:

  • Dokładna analiza stosowanych miar i wskaźników oraz pomoc przy ich redefinicji.
  • Opracowanie modeli i procedur budżetowania, prognozowania i raportowania.
  • Przygotowanie modeli monitorowania realizacji celów strategicznych w oparciu o znane narzędzia takie jak np. Balanced Scorecard
  • Projektowanie modeli baz danych i aplikacji wspomagających raportowanie i monitoring wyników oraz wybór systemów wsparcia zarządzania nimi
  • Opracowanie koncepcji oraz implementacja rachunku kosztów umożliwiającego wielowymiarowy pomiar kosztów i analizę rentowności.

Wsparcie konsultantów Executive Networks Polska w maksymalizacji efektywności funkcji finansowych prowadzi do znaczących oszczędności i uwolnienia pełnego potencjału przedsiębiorstwa oraz umożliwia dokładną kontrolę i możliwość analizy na każdym etapie łańcucha wartości.