Efektywność organizacji

Wzrost skali działalności czy zmiany jej formy często wymagają dostosowania kształtu organizacji i sposobu jej funkcjonowania na poziomie spółki lub grupy kapitałowej. Nasze doświadczenia pokazują, że polskie firmy często postrzegają swoją strukturę organizacyjną jako czynnik utrudniający efektywne dostosowywanie się do nowych warunków rynkowych. W ramach realizowanych projektów , identyfikujemy mocne i słabe strony stanu obecnego, pomagamy zaprojektować nowy model organizacji odpowiadający na wyzwania stawiane w ramach strategii firmy. Ponadto wspieramy zaprojektowanie przebiegu kluczowych dla firmy procesów, tak aby maksymalizować ich efektywność przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystywania przez nie zasobów. Jednocześnie Executive Networks Polska wskazuje sposób wdrożenia mechanizmów samodoskonalenia się organizacji o charakterze ciągłym oraz pomaga je zastosować. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki i możliwość rozwoju biznesu.

Na usługi w obszarze doradztwa organizacyjnego składają się:

  • opracowanie koncepcji usprawnień struktury organizacyjnej i systemu zarządzania (m.in. przy fuzjach i przejęciach),
  • outsourcing usług,
  • centralizacja funkcji kadr, finansów i zakupów (wdrożenie centrów usług wspólnych),
  • wdrożenie centrów kompetencyjnych oraz
  • usprawnienie wymiany wiedzy i doświadczeń,
  • analiza, optymalizacja i ciągłe doskonalenie procesów,
  • opracowanie koncepcji zarządzania projektami i wdrożenie biura projektów (PMO).

W naszych działaniach kładziemy duży nacisk na współpracę z zespołami roboczymi klienta. W zespołach zaangażowane są osoby z różnych oddziałów/spółek grupy, które najlepiej orientują się w specyfice firmy i rynku, a także pozwalają na wykorzystanie najlepszych praktyk w projektowaniu rozwiązań docelowych. Korzystając z wewnętrznej ekspertyzy Executive Networks Polska oraz bazując na najlepszych wzorcach i trendach rynkowych, wypracowujemy wspólnie z zespołami klienta najbardziej efektywne rozwiązania organizacyjne, które odpowiadają także możliwościom wdrożenia w danej firmie.

Na poniższym rysunku zobrazowano model efektywnej organizacji wskazujący pięć kluczowych współzależnych elementów. W naszym podejściu przestrzegamy trzech podstawowych zasad:

  • całościowe podejście obejmujące wszystkie pięć komponentów – częstym błędem w standardowym podejściu rynkowym jest koncentracja wyłącznie na strukturze organizacyjnej (jednostkach organizacyjnych i linach raportowania) jako jedynym rozwiązaniu,
  • wzajemne dopasowanie pięciu komponentów – pojedynczy element „nie pasujący” do całości może ograniczyć wydajność całego systemu,
  • spójność strategii i organizacji – mocne i słabe strony organizacji wpływają na zakres możliwych do realizacji strategii dlatego organizacje powinny ewoluować wraz z każdym nowym kierunkiem strategicznym.

Model efektywnej organizacji