Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy). Zarządzamy procesem restrukturyzacji w zakresie finansów i działalności operacyjnej. Istotą przygotowywanych przez nas programów naprawczych jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

 • restrukturyzację zatrudnienia,
 • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa),
 • obniżenie kosztów działalności,
 • podniesienie jakości systemu zarządzania oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy; restrukturyzację aktywów,
 • zmianę struktury źródeł finansowania,
 • procesy konsolidacji lub dezinwestycji.

Usługi Executive Networks Polska w tym zakresie obejmują m.in.:

 • przegląd sytuacji finansowej, operacyjnej oraz rynkowej firmy,
 • przygotowanie planu restrukturyzacji, obejmującego zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i trwałe odzyskanie rentowności, dzięki zmianom operacyjnym i programom oszczędnościowym,
 • monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego,
 • aktualizację rozwiązań restrukturyzacyjnych w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych,
 • bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.