PGNiG SA

Zespół Executive Networks Polska współpracował z Klientem w celu opracowania strategii informatyzacji dla Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. Budowanie strategii zostało zainicjowane dogłębną analizą potrzeb biznesowych Klienta w zakresie wykorzystania IT oraz analizą SWOT dla istniejącego systemu IT z uwzględnieniem stanu całości infrastruktury IT oraz realizowanych projektów i wdrożeń. Kolejnym elementem projektu było wytyczenie celów dla strategii IT wraz ze wskaźnikami powodzenia oraz miernikami postępu realizacji celów. W efekcie naszej pracy powstała kompletna strategia IT dla całej Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. obejmująca koncepcję rozwoju systemu informacyjnego wraz z programem działania IT u Klienta w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.