Zarządzanie zmianą

Zachodzące w coraz szybszym tempie procesy globalizacyjne powodują, że wiele firm stoi przed wyzwaniem wdrażania znaczących zmian organizacyjnych. Pojawianie się potrzeby wprowadzania tych zmian mogą wynikać m.in. z:

 • procesów fuzji, przejęć lub restrukturyzacji,
 • potrzeby wprowadzania innowacji procesowych,
 • zmiany w strukturze przemysłu lub rynku,
 • działania konkurencji,
 • potrzeby redefinicji strategii biznesowej,
 • pojawienia się nowej wiedzy,
 • wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń zewnętrznych.

Organizacje, mimo iż ponoszą wysokie nakłady finansowe celem wsparcia procesów transformacyjnych, wprowadzane przez nie zmiany nie udają się, a rezultaty nie przynoszą oczekiwanych korzyści. Wynika to najczęściej z faktu, że zmieniające się przedsiębiorstwa nieadekwatnie oceniają wpływ pracowników, których zachodzące zmiany dotyczą. Często brakuje właściwej komunikacji na linii menedżerowie – pracownicy niższych szczebli, adresującej przyczyny zmiany  oraz jej skutki i korzyści dla całej firmy, a zwłaszcza dla samych pracowników. Skutkuje to w braku wiedzy i motywacji ze strony ludzi, wyrażającej się w niechęci w partycypowaniu przy wdrażaniu zmian jak i przystosowaniu się do nowych realiów. W efekcie prowadzi to do niepowodzenia w projekcie transformacji, a co za tym dalej idzie niezrealizowania strategicznych aspiracji przedsiębiorstwa.

Świadczone przez nas usługi w ramach zarządzania zmianą mają na celu wsparcie Klienta w planowaniu i przeprowadzaniu złożonych zmian organizacyjnych, poprzez wskazanie jak efektywnie komunikować i wdrażać zmiany poprzez metodyczne podejście, aby wywołać w pracownikach właściwą postawę, dzięki czemu zrozumieją i zaakceptują zachodzące przeobrażenia, zachowując przy tym wysoki poziom własnego zaangażowania.

Jako Doradca posługujemy się metodycznym, całościowym podejściem do kwestii zarządzania zmianą. Wspieramy naszych Klientów podczas całego procesu transformacji, począwszy od organizacji i zaplanowania projektu, poprzez doradztwo przy samej jego realizacji, kończąc na identyfikacji i komunikowaniu stanu realizacji wdrożenia i rekomendacji ewentualnych  działań korygujących.

Efektem naszych prac jest:

 • Minimalizacja oporu pracowników wobec zmiany i jej negatywnych skutków.
 • Wzbudzenie zainteresowania i zwiększenie motywacji pracowników na zachodzące zmiany.
 • Sprawnie i efektywnie kosztowo przeprowadzony proces wdrażania zmian.
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów biznesowych organizacji.