Strategia

 „Żadna przewaga, żaden model biznesowy ani pojedyncza kategoria aktywów nie trwają wiecznie”

(za: Harvard Business Review)

Cykl życia strategii

Doskonale rozumiejąc sens powyższego stwierdzenia pomagamy naszym Klientom w budowie i wdrożeniu skutecznych strategii, wspierając osiągnięcie głównego celu: budowaniu wartości dla akcjonariuszy bądź właścicieli czyli wzrostowi wartości firmy. Pomagamy Zarządom sformułować strategię biznesową oraz przełożyć cele strategiczne na działania w obszarach operacyjnych. Wspieramy naszych Klientów nie tylko na etapie budowy koncepcji, lecz również na etapie wdrażania opracowanych rozwiązań w życie – w całym cyklu życia strategii (zobrazowanym obok). Kluczowa jest dla nas bliska współpraca z Klientem, która skutkuje wypracowaniem rozwiązań opartych na dogłębnej znajomości branży, uwzględniających najlepsze praktyki światowe oraz możliwych do wdrożenia w zakładanym czasie.

Budowanie strategii korporacyjnej i poszczególnych strategii biznesowych i funkcjonalnych to działanie wymagające interdyscyplinarnej wiedzy, począwszy od wieloprzekrojowych analiz – ekonomicznej, marketingowej, konkurencyjności – poprzez definiowanie strategicznych celów i inicjatyw – aż do opracowania planów wdrożenia strategii. Ta wielowątkowość zagadnień często przesądza o opłacalności skorzystania z ekspertyzy specjalistycznych firm doradczych.

Określając strategię firmy poszukujemy odpowiedzi na kilka strategicznych pytań:

 • na czym polega nasz biznes (czy należy go zmienić?),
 • gdzie są jego granice (czy chcemy je przesunąć?),
 • jaką pozycje zająć na rynku (inną niż obecnie?),
 • czym odróżnić się od konkurencji (w czym być najlepszym?),
 • gdzie koncentrować uwagę, zasoby, inwestycje (co jest najważniejsze i najpilniejsze?).

Udzielenie odpowiedzi na te pytania staje się coraz trudniejsze – postępująca integracja rynkowa, rosnąca konkurencja, rozwój technologiczny oraz zmiany wartości, którymi kierują się klienci powodują ogromne przemiany w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa.

Nasze podejście bazuje na sformułowaniu strategii na bazie etapów opisanych poniżej:

  1. Analiza kontekstu strategicznego (stanu as-is) – strategiczna analiza przedsiębiorstwa obejmująca w szczególności przegląd otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy oraz weryfikację dotychczasowej strategii.
  2. Rozpoznanie strategicznych aspiracji Zarządu (stan to-be) – wyznaczenie wizji rozwoju oraz kierunków dążeń w wymiarze biznesowym oraz organizacyjnym połączone z określeniem kluczowych elementów kultury i tożsamości firmy.
  3. Definicja celów i inicjatyw strategicznych – przełożenie aspiracji Zarządu na cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne wraz ze zdefiniowaniem ich mierników oraz wspierających inicjatyw strategicznych.

Sformułowanie skutecznej strategii nie wystarczy jednak do osiągnięcia sukcesu rynkowego. W dalszym ciągu wiele firm ma poważne kłopoty z przełożeniem wypracowanej wizji i założeń strategicznych na realizację ich w praktyce. Wyzwaniem jakie stoi przed zarządzającymi firmami jest nie tylko praca nad samą strategią ale w szczególności wprowadzenie jej w życie.

Naszym zdaniem operacie się zarządów firm tylko i wyłącznie na informacji finansowej jest jednym z podstawowych kłopotów w skutecznym wdrożeniu strategii. Wspieramy, więc przedsiębiorstwa w opracowaniu takiego systemu pomiaru, który mierzyłby efekty realizowanej strategii i tym samym kontrolował proces jej wdrożenia. W tym celu wykorzystujemy koncepcję Balanced Scorecard oraz powiązaną z nią koncepcję Mapy Strategii. System ten składa się czterech perspektyw, gdzie tradycyjnie wykorzystywana perspektywa miar finansowych jest uzupełniona trzema dodatkowymi perspektywami miar: klienta, procesów wewnętrznych oraz wzrostu i uczenia się. Balanced Scorecard przekłada wizje i strategię firmy na system, który efektywnie komunikuje strategiczne intencje oraz motywuje i monitoruje dokonania przedsiębiorstwa w stosunku do wyznaczonych celów.