Model działania IT

Zgodność działań w obszarze informatyki z celami biznesowymi firmy jest jednym z najważniejszych wyzwań dla każdej organizacji. Istnieje trudność w dopasowaniu sposobu funkcjonowania informatyki do roli efektywnego narzędzia wsparcia biznesu. Trudność ta bierze się nie z technicznej złożoności informatyki a z umiejętności przewidzenia jak dział informatyki, funkcjonujący w przedsiębiorstwie, może efektywnie wpisywać się w funkcjonowanie biznesu uzupełniając go, antycypując potrzeby, nie tworząc przy tym zbędnych wydatków, procesów lub struktur. Pracując z Klientami wielu branż, firmami prywatnymi, publicznymi jak i należącymi do Skarbu Państwa rozumiemy to zagadnienie bardzo dobrze. Dlatego też wspomagamy naszych Klientów w:

  • Określeniu roli i miejsca informatyki w organizacji,
  • Wdrożeniu jasnego podziału ról i odpowiedzialności wraz z określeniem wymaganych kompetencji,
  • Zaprojektowaniu struktury organizacyjnej w podziale na działy, zespoły i komórki,
  • Wprowadzeniu systemu mierników pozwalających na obiektywną ocenę wydajności organizacji w kontekście wyznaczonych celów biznesowych,
  • Określeniu zasad ładu informatycznego i pryncypiów funkcjonowania IT,
  • Wprowadzeniu zasad i narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Na bazie powyższych elementów Executive Networks Polska wypracowuje docelowy model organizacyjny dla funkcji IT w przedsiębiorstwie, pozwalający na ścisłe powiązanie celów biznesowych i działań IT w firmie. Ponadto w ramach projektu wspieramy Klientów w przygotowaniu planu transformacji oraz pomagamy w przeprowadzeniu transformacji do docelowego Modelu Organizacyjnego IT.

W ujęciu makro-architektury model organizacyjny IT tworzą:

  • Strona podażowa (wykorzystanie ogólnej infrastruktury, aplikacji typu desktop, powszechnych usług takich jak bazy danych, Web etc.),
  • Strona popytowa (projekty IT mające wpływ na kształt i rozwój biznesu).

W nowoczesnej organizacji IT działającej na zasadzie organizacji biznesowej rekomendowane jest utworzenie dedykowanej struktury do współpracy z biznesem (client management), która będzie odpowiedzialna za całościowe zarządzanie relacjami z biznesem, zrozumienie jego potrzeb oraz tworzenie zintegrowanych planów działań.

W ramach struktury potencjalnie zewnętrznej względem organizacji IT umiejscawiane są typowo funkcje odpowiedzialne za nadzór nad IT, projektowanie rozwoju Architektury Korporacyjnej oraz definiowanie standardów IT w ramach przedsiębiorstwa.