Kompleksowe zarządzanie wynagrodzeniami

Wasze zarobki wcale nie zależą od pracodawcy. On tylko nimi zarządza. Wasze zarobki zależą od tego, co wyprodukujecie.

Henry Ford

Tworzone przez nas rozwiązania opieramy o najefektywniejsze i nowoczesne koncepcje wynagradzania tj. wynagradzanie za wkład, kompetencje i umiejętności, efekty oraz przeglądy rynkowe wynagrodzeń. W proponowanych przez nas rozwiązaniach kładziemy nacisk na przejrzystość i prostotę oraz zachowanie poczucia sprawiedliwości wynagradzania.

Kompleksowe zarządzanie wynagrodzeniami.


Nasze usługi w obszarze wynagradzania obejmują:

Wartościowanie pracy i konstruowanie siatek / tabel płac

Wartościowanie pracy pozwala na ustalenie przy pomocy wiarygodnych metod znaczenia poszczególnych stanowisk pracy dla danej organizacji na potrzeby wynagradzania pracowników.

Efektem procesu jest ustalenie hierarchii stanowisk uwzględniającej specyfikę firmy, a tym samym uwzględnienie w polityce wynagrodzeń trudności pracy na danym stanowisku. Zaproponowane przez nas elastyczne tabele i siatki płac pozwalają docenić finansowo indywidualne kompetencje i efekty pracy pracownika bez konieczności jego awansu, a jednocześnie uwzględniają strategię wynagradzania oraz możliwości finansowe firmy.

Potencjalny zakres projektu tego typu może się wiązać z opracowaniem metody wartościowania, koordynacją samego procesu wartościowania i prowadzeniem pracy zespołu wartościującego, przygotowaniem propozycji nowej tabeli i siatki płac z uwzględnieniem wyników wartościowania oraz zdefiniowaniem wymaganych zmian do budżetu wynagrodzeń oraz wsparcie w rozmowach ze stroną społeczną.

Systemy wynagrodzeń zasadniczych

Z uwagi na wysoki udział kosztów wynagrodzeń w kosztach operacyjnych ogółem, warto w szczególny sposób przyjrzeć się systemowi wynagrodzeń zasadniczych.

Usługa oferowana przez Executive Networks Polska wiąże się z ustaleniem poziomów wyjściowych stawek wynagradzania zasadniczego dla różnych stanowisk z uwzględnieniem wielu czynników (tj. możliwości finansowe firmy, analiza raportów płacowych i przyjętej strategii wynagradzania) oraz opracowaniem zasad podwyższania wynagrodzenia zasadniczego, w tym przygotowaniem w pełni zautomatyzowanych mechanizmów wiążących wyniki oceny okresowej z podwyżkami oraz wsparcie w rozmowach ze stroną społeczną.

Rezultatem prac jest ustalenie wyjściowych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla każdego stanowiska wraz z założeniami dotyczącymi różnicowania wynagrodzenia z uwagi na indywidualne kompetencje i efekty pracy pracownika. Proponowane rozwiązania pozwalają pracownikowi na zdobycie informacji odnośnie wymagań niezbędnych do otrzymania podwyżki w konkretnej kwocie, natomiast działowi HR na łatwe kontrolowanie budżetu wynagrodzeń i uzależnienie podwyżek od racjonalnych przesłanek.

Systemy motywacyjne

System wynagrodzeń może też odgrywać istotną rolę w procesie motywowania. W szczególności dotyczy to składników o charakterze zmiennych tj. premie i nagrody czy też bodźce długoterminowe (np. opcje na akcje, udziały w  zyskach, programy emerytalne).

W ramach niniejszej usługi opracowujemy kryteria i zasady wynagradzania zmiennego, prowadzimy pilotaż systemu i realizujemy działania szkoleniowo-wdrożeniowe oraz wspieramy klientów w rozmowach ze stroną społeczną. Proponowane przez nas rozwiązania obejmują  modele wynagradzania zmiennego oparte o indywidualne, zespołowe, a także mieszane formy wynagradzania głównie oparte o wyniki. W ramach prac opracowujemy systemy oparte o programy typu profitsharing, gainsharing czy zarządzanie przez cele.

W wyniku powyższych działań powstają rozwiązania, które z jednej strony pozwalają na realizację kluczowych celów organizacji i osiąganie wyników na poziomie ogólnoorganizacyjnym,  z drugiej strony zapewniają sprawiedliwą dystrybucję wynagrodzeń pomiędzy pracownikami, dzięki czemu wpływają na motywację pracowników.

Systemy świadczeń pozapłacowych

Świadczenia pozapłacowe stanowić mogą, obok premii i nagród, kolejny składnik wynagrodzenia, którego celem jest przyciągnięcie, utrzymanie czy też motywowanie pracownika do pracy.

Działania w ramach projektu nad opracowaniem systemu świadczeń pozapłacowych obejmują definiowanie listy świadczeń wraz określeniem funduszu świadczeń i zasad dostępu do nich, a także poszukiwanie i prowadzenie negocjacji z dostawcami świadczeń. Oferujemy także elastyczne rozwiązania systemowe  tzw. kafeteryjne programy świadczeń.

W wyniku prac powstaje program w pełni uwzględniający oczekiwania pracowników jak i możliwości organizacji, dzięki czemu proponowany pakiet wynagrodzeń jest bardziej konkurencyjny, a środki firmy przeznaczone na ten cel są efektywniej zagospodarowane.

Wynagradzanie najwyższej kadry menedżerskiej

Kadra menedżerska z uwagi na specyfikę zadań i zakres odpowiedzialności, powinna być wynagradza odmiennie do pozostałych grup pracowników. Nasza propozycja obejmuje tworzenie dedykowanych pakietów wynagrodzeń dla tej grupy stanowisk, a także indywidualnie dla poszczególnych pracowników obejmujące poza wynagrodzeniem zasadniczym oraz zmiennym krótkoterminowym (tj. premie i nagrody roczne), także bodźce długoterminowe (np. pakiety opcji na akcje).

W ramach działań nad rozwiązaniami tego typu definiujemy pakiety wynagradzania: składniki oraz ich udział w wynagrodzeniu całkowitym, kryteria wyznaczające wysokość składników zmiennych krótko i długoterminowych i inne zasady wynagradzania.

W wyniku powyższych działań powstają rozwiązania, które zapewniają krótko- i długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.