Zarządzanie kompetencjami i efektami pracy

Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją.

Apolinary Despinoix

Realizacja strategii firmy wymaga zbudowania odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem ludzikiem zorientowanej z jednej strony na kształtowanie umiejętności, postaw i zachowań wspierających cele firmy, czyli kompetencji, z drugiej strony orientacji na wyniki. Aby strategia ta była efektywna konieczne jest odpowiednie zidentyfikowanie, zdefiniowanie i rozwijanie kompetencji pracowników oraz troska o efekty ich pracy.

Proponowane przez nas usługi wiążą się ze zdefiniowaniem oczekiwań względem kompetencji i efektów, ich diagnozą, a następnie tworzeniem rozwiązań systemowych pozwalających na podejmowanie adekwatnych do potrzeb działań związanych z rozwojem i podnoszących wyniki.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

Modele kompetencyjne

Model kompetencyjny stanowi odpowiedź na kwestię związaną z kształtowaniem wśród pracowników zachowań, które są pożądane przez organizację. Zachowania stanowią bowiem, obok umiejętności kwalifikacji i efektów pracy, jedno z podstawowych wymagań względem pracownika. Wdrożenie modelu kompetencyjnego ułatwia zrozumienie celów firmy przez pracowników, ponieważ język zachowań jest dla nich bardziej zrozumiały. Ponadto integruje zasady polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy i pozwala na podejmowanie wszystkich decyzji HR.

Proponowane przez nas podejście uwzględnia analizę wartości i celów strategicznych firmy oraz jej jednostek organizacyjnych, a także pełną integrację różnych funkcji HR wokół modelu kompetencyjnego poprzez oparcie różnych decyzji personalnych o kompetencje np. decyzji dotyczących rekrutacji i selekcji, oceny okresowej, wynagradzania, czy derekrutacji.

Projekty tego typu obejmują identyfikację kompetencji, w tym kompetencji  strategicznie istotnych dla firmy, definiowanie kompetencji wraz z opisem zachowań na różnych poziomach, przygotowywanie profili kompetencyjnych,  a także opracowanie i wdrażanie systemów opartych o model.

Opis przykładowej kompetencji – delegowanie

Umiejętność przekazywania odpowiedzialności za wykonanie określonych działań wraz z potrzebnymi do tego uprawnieniami i wsparciem poprzez:

Ocena okresowa

Ocena okresowa pozwala na uzyskanie rzetelnych informacji odnośnie indywidualnych kompetencji i efektów pracy pracownika. Wyniki oceny okresowej mogą stanowić fundament podejmowania niemal wszystkich decyzji personalnych, w tym decyzji dotyczących rozwoju, kariery, wynagradzania czy derekrutacji.Efektem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na systematyczną diagnozę kompetencji i efektów pracowników przez osoby pochodzące z danej firmy lub/i jej partnerów.

Ocena okresowa wiąże się z opracowaniem kryteriów oceny stosownych formularzy, procedur i zasad oceny. Może być realizowana z uwzględnieniem metod tj. 180 i 360 stopni.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele (ang. Managment by Objectives) oznacza systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowane poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działań. Zarządzanie przez cele wiąże się ze zmianą filozofii zarządzania w firmie. Zarządzanie przez cele jest najlepiej sprawdzoną i najchętniej wykorzystywaną koncepcją zarządzania. Kładzie największy nacisk na włączanie pracowników w proces zarządzania, daje swobodę decydowania o własnych działaniach w ramach realizowanych celów, pozwala na kształtowanie indywidualnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracownika. „Motywowanie przez uczestnictwo” jest podstawowym założeniem ZPC – oznacza to, że człowiek, który ma wpływ
na podejmowane decyzje i konkretne działania ma motywację, aby działania te zostały zrealizowane.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na wprowadzenie spójnego systemu zarządzania wynikami pracy opartego o strategię firmy oraz wprowadzenie systemowej możliwości racjonalnego dystrybuowania budżetu wynagrodzeń zmiennych. Pozwalają także na zapewnienie warunków powtarzalności procesu w następnych latach.

Działania w tym zakresie wiążą się z opracowaniem szczegółowych zasad, procedur i mechanizmów  zarządzania wynikami, odpowiednim wyszkoleniem pracowników w zakresie definiowania celów, wsparciem przy definiowaniu celów na wszystkich poziomach zarządzania oraz opracowaniem procedur monitorowania i rozliczania celów.

Kaskadowanie celów w ramach MBO.


Programy zarządzania talentami

W dobie gwałtownych zmian na rynku i agresywnej konkurencji, toczy się walka o pracowników posiadających ponadprzeciętne kompetencje i wysoki potencjał rozwoju. Z uwagi na powyższe konieczna jest zaprogramowanie działań obejmujących poszukiwanie, zrekrutowanie, rozwój, docenianie talentów oraz efektywne wykorzystanie ich zdolności przez firmę dla realizacji jej strategii.

W ramach usługi pomagamy naszym klientom: zdefiniować talenty i je zidentyfikować, przygotować narzędzia do oceny ich potencjału, zaprojektować zasady poszukiwania i pozyskiwania talentów, a także strategię rozwoju i motywowania, opracować i wdrożyć plany indywidualnego rozwoju, zaproponować narzędzia oceny postępów, a także zarekomendować działania i kroki wykorzystania ich potencjału w organizacji.

Nasze podejście pozwala wyłonić grupę pracowników o wybitnie rozwiniętych kompetencjach, którzy szybko dostosowują się do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania organizacji na rynku, chętnie podejmują się realizacji nowych zadań/projektów i szybko uczą się wchodząc w nowe obowiązki. Ponadto pozwoli zbudować zaangażowanie i lojalność wyłonionych talentów wobec firmy oraz wzmocni ich motywację do pracy. Ponadto umożliwi redukcję kosztów rekrutacyjnych poprzez koncentrację na rekrutacji wewnętrznej spośród pracowników zakwalifikowanych do puli talentów (w szczególności w przypadku stanowisk kierowniczych) oraz zoptymalizuje wydatki na działania rozwojowe poprzez ich skoncentrowanie na pracownikach o największym potencjale rozwojowym.