Zasady użytkowania serwisu internetowego Executive Networks Polska

§ 1. Warunki ogólne

 1. Niniejszy serwis internetowy www.executive-networks.pl, jej układ projekt graficzny oraz zawartość stanowią wyłączną własność Executive Networks Polska Sp. z o.o. , ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami.
 2. Dane, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym Executive Networks Polska są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. Nie powinny być traktowane jako dane zmieniające lub zastępujące inne informacje wynikające z wykonanych / wykonywanych usługach.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Executive Networks Polska jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.

§ 2. Warunki użytkowania serwisu internetowego

 1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Executive Networks Polska w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW.
 2. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Executive Networks Polska.
 3. Zabrania się jednokrotnego, wielokrotnego  lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Executive Networks Polska, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla Executive Networks Polska.
 4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Executive Networks Polska jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Executive Networks Polska lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.

§ 3. Zakres odpowiedzialności Executive Networks Polska

 1. Executive Networks Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, utraconych korzyści, niezależnie od przyczyny ich powstania, wynikających lub będących w związku z serwisem internetowym, jakąkolwiek treścią umieszczoną w serwisie internetowym lub dostępną za jego pośrednictwem (w tym za pośrednictwem odsyłaczy) oraz w związku z kopiowaniem, przedstawianiem lub jakimkolwiek innym zastosowaniem serwisu internetowego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Executive Networks Polska nie gwarantuje i nie zapewnia, że serwis internetowy będzie działał w sposób niezakłócony, bez opóźnień, błędów lub, że nie zawiera szkodliwego oprogramowania.
 3. W szczególności Executive Networks Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem: interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych; kwestii poprawności, dokładności, kompletności lub aktualności informacji prezentowanych w serwisie internetowym; niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 4. Informacje zawarte w serwisie internetowym Executive Networks Polska mogą być nieaktualne, niedokładne lub niekompletne pomimo podejmowania przez Executive Networks Polska wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie kompletności, dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

§ 4. Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Executive Networks Polska ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu internetowego będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Executive Networks Polska.